Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1

Německý jazyk (sada 1)

Vyberte sadu: sada 1 | sada 2 | sada 3

Test: Časování sloves v přítomném čase na úrovni A1 (zejm. haben, sein)

Mgr. Monika Bavorová

Test: Nominativ a akuzativ podstatných jmen, přivlastňovacích zájmen a zájmene kein v singuláru a plurálu

Mgr. Monika Bavorová

Test: Porozumění souvislému textu na úrovni A1

Mgr. Monika Bavorová

Test: Určitý a neurčitý člen u podstatných jmen v singuláru na úrovni A1, tvoření plurálu podstatných jmen

Mgr. Monika Bavorová

Test: Tázací zájmena v úrovni A1

Mgr. Monika Bavorová

Test: Préteritum sloves haben/sein a perfektum základních silných sloves – úroveň A1/A2

Mgr. Monika Bavorová

Test: Časování sloves v přítomném čase – slovesa pravidelná, nepravidelná, způsobová a zvratná

Mgr. Monika Bavorová

Test: Imperativ pravidelných i nepravidelných sloves (především 2.os.sg.)

Mgr. Monika Bavorová

Test: Předložky, které se pojí s časovými údaji; předložky, související s zeměpisnými názvy

Mgr. Monika Bavorová

Test: Základní gramatické jevy na základě práce se souvislým textem

Mgr. Monika Bavorová

Test: Osobní zájmena

Mgr. Monika Bavorová

Test: Přivlastňovací zájmena v 1., 3. a 4. pádu

Mgr. Monika Bavorová

Test: Modální slovesa

Mgr. Monika Bavorová

Test: Předložky s 3. pádem a předložek s 4. pádem

Mgr. Monika Bavorová

Test: Stupňování příslovcí

Mgr. Monika Bavorová

Test: Préteritum sloves (zejm. slovesa silná)

Mgr. Monika Bavorová

Test: Časování sloves v přítomném čase

Mgr. Monika Bavorová

Test: Perfektum sloves

Mgr. Monika Bavorová

Test: Skloňování adjektiv po členu určitém v singuláru a plurálu, po členu neurčitém v singuláru, po členu nulovém a po přivlastňovacích zájmenech, převod adjektiv z singuláru do plurálu a naopak

Mgr. Monika Bavorová

Test: Vedlejší věty se spojkami weil, dass, wenn

Mgr. Monika Bavorová


< zpět na seznam předmětů