Zájmové kroužky na ČRG (šk. rok 2018/19)

Loga EU a MŠMT

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367″ je spolufinancován Evropskou unií.


Kdy a kde se kroužky konají?

Všechny kroužky probíhají ve stejný čas, a to od 17. září 2018 vždy v pondělí od 15:30 na ČRG s. r. o., Pražská 54a, České Budějovice.

Jsou určeny pro žáky 5.–9. tříd základních škol a pro žáky Českého reálného gymnázia.

Kroužky jsou pro všechny žáky zdarma.

Jaká je kapacita kroužků?

Kapacita každého z kroužků je 20 žáků. Kroužky budou naplněny podle pořadí přihlášených žáků.

Jak se mohu přihlásit?

Zde si stáhněte přihlášku, vyplňte ji a odešlete na e-mail svejda@crg.cz, a to nejlépe ihned, nejpozději však do 12. září 2018.

Nabídka kroužků

Kroužek matematiky

Co můžete čekat:

  • řešení úloh z přijímacích zkoušek na gymnázium
  • výklad problémových témat z přijímacích zkoušek
  • samostatné řešení přijímacích zkoušek z minulých let
  • odpovědi na své otázky
Kroužek matematiky

Kroužek mikroskopování

Co můžete čekat:

  • přípravu vhodných preparátů z rostlinné i živočišné říše
  • zkoumání preparátů pomocí mikroskopů
  • využití tabletů a digitální kamery pro svou práci
  • odpovědi na své otázky
Kroužek mikroskopování

Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisku

Co můžete čekat:

  • zajímavé experimenty z chemie a fyziky
  • využití pomůcek ze systému Pasco
  • práci s digitální tiskárnou pro 3D tisk
  • odpovědi na své otázky
Kroužek fyzikálních a chemických experimentů a 3D tisku

Kroužek fotografie a počítačové grafiky

Co můžete čekat:

  • práci s digitálním fotoaparátem, komponování fotografie
  • digitální úpravu a retušování fotografií
  • základy natáčení, střihu a úpravy videa
  • odpovědi na své otázky
Kroužek fotografie a počítačové grafiky