Minimální preventivní program Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích v oblasti zneužívání návykových látek a prevenci rizikového chování pro rok 2017-2018

Název a adresa školy:
České reálné gymnázium s.r.o., Pražská 54 a, 370 04 České Budějovice

Jméno a příjmení ředitele:
RNDr. Alois Bohůnek, tel. 387 423, e-mail: crg@crg.cz

Školní metodik prevence:
Mgr. Zdeňka Pytlová, tel. 728232490, e-mail: z.pytlova@seznam.cz

Výchovný poradce:
Mgr. Klára Svobodová, mob. 737846647, e-mail: klarkasvob@gmail.com

Počet tříd:
8leté gymnázium: 7 tříd, počet studentů 196

4leté gymnázium: 4 třídy, počet studentů 86

Minimální preventivní program vychází z materiálů MŠMT „Strategie prevence krizového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství“ a podkladů této strategie pro Jihočeský kraj.

Vstupní informace a jejich zdroje

1. Sociální a jiné okolí školy

Škola se nachází v místech, kde se většinou nevyskytují žádné problematické skupiny, ani jednotlivci (někdy u chodníku po noci stříkačky, pak je volána městská policie).

Rodiče většiny studentů mají vzdělání jako prioritu a vytvářejí svým dětem optimální rodinné zázemí, rodiče jsou dostatečně informováni školou o všech problémech.

Funguje spolupráce s PPP, psychology, KHS, Zdravotně sociální fakultou JU ČB, SZÚ Praha, soudem v Českých Budějovicích, s občanskými sdruženími (Asteria, Thea, Portus) a s policií.

2. Informace od pedagogů

Pedagogové a třídní učitelé se v případě závažných problémů – častá absence, chování s náznaky agrese zaměřené proti spolužákům, zásadní změny v chování žáků – apatie, nesoustředěnost, zhoršování prospěchu, obracejí na školního metodika prevence a ten ve spolupráci s výchovným poradcem, ředitelem školy a rodiči problém řeší.

3. Informace od rodičů

Rodiče s pedagogy a vedením školy komunikují přes Komens, telefonicky, 3x do roka jsou třídní schůzky.

4. Informace od žáků

Každé tři roky je prováděna autoevaulace školy z pohledu studentů, rodičů i pedagogů, výsledky zpracovává společnost SCIO.

Většina studentů je ve škole spokojena, v rámci výchovy ke zdraví a výchovy k občanství jsou otvírána témata sociální interakce a komunikace, kde studenti reagují na konkrétní situace ve třídě.

Snaha ČRG je ukázat studentům prostřednictvím informací v jednotlivých předmětech v rámci ŠVP a osvětových přednášek principy zdravého způsobu života.

Minimální preventivní program pro České reálné gymnázium je postaven na dobré spolupráci všech účastníků výchovně vzdělávacího působení na studenty, počínaje vedením školy, přes práci jednotlivých pedagogů a konče ve většině případů úzkými kontakty s rodiči.

České reálné gymnázium se snaží vytvářet pozitivní prostředí, kde není místo pro stres a frustraci, kde převládá přátelská atmosféra a vzájemná důvěra mezi studenty a pedagogy.

To vše probíhá v rámci stanovených pravidel školy (školní řád) a právních norem.

Důležitý je prvek individuálního přístupu k jednotlivým studentům s cílem připravit všestranně rozvinutou osobnost v rámci vzdělávacích, kulturních, poznávacích a sportovních aktivit, do kterých je zapojena většina studentů ČRG, to považujeme za prioritu v primární protidrogové prevenci.

Krizová intervence – postup školy v případě zneužívání návykových látek a rizikového chování studentů:

V případě, že selhala preventivní opatření školy a je podezření, že student/ka zneužívá návykové látky, školní metodik primární prevence dle svých odborných schopností a možností provede diskrétní šetření a pohovor s dítětem.

Může mu doporučit rozhovor s odborníky (zdravotnická zařízení, PPP, psycholog aj.).

Při důvodném podezření kontaktuje ředitel školy rodiče (zákonné zástupce) a upozorní je na další postup školy, pokud dojde k akutnímu ohrožení zdraví po požití psychotropních látek, ohrožení ostatních studentů, případně pedagogů (alkohol, marihuana, jiné nebezpečné látky či předměty.)

Při negativní reakci, případně nezájem rodičů studentů na sdělené skutečnosti, upozorní Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Českých Budějovicích.

Vypracovala:
Mgr. Zdeňka Pytlová, školní metodik prevence.
V Českých Budějovicích, 8. 11. 2017