Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation)

Zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR.

České reálné gymnázium s.r.o., Pražská 54a, 370 04 České Budějovice (ČRG s.r.o.) zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců a svých žáků.

Ve většině případů je toto zpracování nutné pro splnění právní povinnosti (příslušného právního předpisu). Zpracování osobních údajů je v takovém rozsahu, v jakém to příslušný právní předpis přikazuje.

Zpracovává-li ČRG s.r.o. osobní údaje na základě souhlasu, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

  • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: crg@crg.cz
  • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: RNDr. Alois Bohůnek, České reálné gymnázium s.r.o., Pražská 54a, 370 04 České Budějovice

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)
  • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)
  • právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)
  • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)
  • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)
  • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

PaedDr. Ondřej Švejda

svejda@crg.cz

tel. 776 090 204

Kontaktní místo a doručovací adresa

Pražská 54a, 370 04 České Budějovice