Projekty 2018-2019

Projektový den 4

Ve čtvrtek 6. června se na Českém reálném gymnáziu uskutečnil již čtvrtý projektový den v tomto školním roce. Studenti partnerských škol měli možnost se seznámit např.s ukázkami 3D tisku, chemickými pokusy, používáním fotoaparátů a počítačovou grafikou. Partnerským školám děkujeme za spolupráci.


Projektový den 3

Ve čtvrtek 14. února 2019 se na našem gymnáziu uskutečnil třetí projektový den pro žáky partnerských základních škol v tomto školním roce, kterého se se svými pedagogy opět aktivně zúčastnilo přes 70 žáků 5., 8. a 9. tříd základních škol z Hrdějovic, Boršova nad Vltavou, Hluboké nad Vltavou a Základní školy Pohůrecká z Českých Budějovic.

Projektový den byl organizován a koncipován podobně jako předešlé projektové dny v říjnu a prosinci 2018. Opět se žáci partnerských škol během dopoledne střídali, a získávali tak nové vědomosti v programech z matematiky, biologie, chemie a počítačové grafiky. Všichni žáci partnerských škol se aktivně podíleli na řešení úloh, průběhu experimentů, které si pro ně připravili učitelé gymnázia společně se svými studenty. V každém programu byl důraz kladen na individuální přístup a praktické experimenty, které mohli žáci provádět frontálně díky zakoupeným novým pomůckám pro tuto výuku.

Z matematiky jsme se zaměřili na řešení úloh týkající se výpočtu obsahů ploch geometrických útvarů, u kterých jsme spolu se žáky diskutovali různé metody řešení, i logické postupy pro co nejjednodušší vyřešení úloh.

V biologii jsme v první části hodiny mikroskopovali rostlinnou buňku cibule a následně barvili jádra lugolovým roztokem. Druhá část hodiny byla zaměřena na pozorování částí těla sarančete za použití preparačních souprav a binokulárních mikroskopů.

V chemii si žáci na pokusech osvojili znalosti o vodě tj. změny skupenství a anomálii vody. Při pokusech jsme navázali na dovednosti z předešlého projektového dne – jako vážení na analytických vahách, měření pomocí Pasco senzorů a zjišťování objemu. V další části jsme se věnovali oxidu uhličitému. Tohoto tématu se týkala i práce, kterou si žáci nadšeně odnesli s sebou a budou se jí věnovat při hodinách chemie nebo přirodopisu.

V části, věnované fotografii a počítačové grafice si studenti na počítačích ACER SWIFT 3 vyzkoušeli pokročilejší grafické operace – vyfocení autoportrétu webkamerou a následné retuše, barevné úpravy a použití vrstev v grafickém programu.

Dopolední program byl pro žáky atraktivní a zajímavý, při jeho hodnocení nejvíce ocenili nový pohled na biologii a počítačovou grafiku. Rovněž nové poznatky z matematiky a chemie rozšířily jejich obzor a změnily vztah k těmto předmětům. Pro žáky jsme připravili i několik úloh navazující na programy v jednotlivých oblastech, které budou samostatně řešit ve svých školách.

Další zajímavá témata z těchto oblastí poznání připravujeme pro žáky na poslední, v pořadí již čtvrtý, projektový den v tomto školní roce, který se uskuteční na naší škole na začátku června 2019.


Projektový den 2

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se v naší škole uskutečnil již druhý projektový den pro žáky partnerských základních škol v tomto školním roce, kterého se se svými pedagogy aktivně zúčastnilo téměř 70 žáků 5. a 9. tříd základních škol z Hrdějovic, Boršova nad Vltavou, Hluboké nad Vltavou a z Českých Budějovic, Pohůrecké ZŠ.

Projektový den byl koncipován podobně jako první projektový den v říjnu 2018. Opět se žáci partnerských škol během dopoledne střídali, a získávali tak nové vědomosti v programech z matematiky, biologie, chemie a počítačové grafiky. Všichni žáci partnerských škol se aktivně podíleli na řešení úloh, průběhu experimentů, které si pro ně připravili učitelé gymnázia společně se svými studenty. V každém programu byl důraz kladen na individuální přístup a praktické experimenty, které mohli žáci provádět frontálně díky zakoupeným novým pomůckám pro tuto výuku.

Z matematiky byla vybrána tentokrát témata týkající se prostorové geometrie a finanční matematiky, která byla objasněna pomocí výukové stavebnice Geomag a praktických úloh z praxe.

V biologii bylo pak cílem zkoumání preparátů z rostlinné říše pomocí binokulárních mikroskopů s využitím PC.

Ve fyzice žáci pracovali se stavebnicí Boffin, zapojovali jednoduché elektrické obvody, sériové a paralelní zapojení a dále zkoumali poločas rozpadu jader atomů a prováděli pokusy s kladkostrojem.

V počítačové grafice si všichni mohli vyzkoušet práci s fotoaparáty Nikon CoolPix B700, jejich ovládání, vyfotografovat portrét a pohyb a fotografie upravit s využitím notebooků ACER SWIFT 3 a aplikace Photopea.

Dopolední program byl pro žáky atraktivní a zajímavý, při jeho hodnocení nejvíce ocenili nový pohled na biologii a počítačovou grafiku. Rovněž nové poznatky z matematiky a chemie rozšířily jejich obzor a změnily vztah k těmto předmětům.

Další zajímavá témata z těchto oblastí poznání připravujeme pro žáky na další, v pořadí již třetí, únorový projektový den.


Projektový den 1

Ve čtvrtek 25. října 2018 se v naší škole uskutečnil projektový den pro žáky partnerských základních škol, kterého se se svými pedagogy aktivně zúčastnilo téměř 90 žáků 5. a 9. tříd základních škol z Hrdějovic, Boršova nad Vltavou, Hluboké nad Vltavou a z Českých Budějovic, Pohůrecké ZŠ.

Ve čtyřech tematických blocích, ve kterých se žáci během dopoledne vystřídali, získali žáci nové vědomosti v programech z matematiky, biologie, chemie a počítačové grafiky. Všichni žáci partnerských škol se aktivně podíleli na řešení úloh, průběhu experimentů, které si pro ně připravili učitelé gymnázia společně se svými studenty. V každém programu byl důraz kladen na individuální přístup a praktické experimenty, které mohli žáci provádět frontálně díky zakoupeným novým pomůckám pro tuto výuku.

Z matematiky byla vybrána témata týkající se zlomků a prostorové geometrie, která byla objasněna pomocí výukových stavebnic a stavebnice Geomag, v biologii bylo pak cílem zkoumání preparátů pomocí binokulárních mikroskopů s využitím PC, v chemii se řešilo praktické využití analytických vah v systému Pasco a v počítačové grafice si všichni mohli vyzkoušet jak vyfotografovat portrét a tyto fotografie následně upravit a zpracovat na PC s využitím příslušného softwaru.

Dopolední program byl pro žáky atraktivní a zajímavý, při jeho hodnocení nejvíce ocenili nový pohled na matematiku a počítačovou grafiku. Rovněž nové poznatky z biologie a chemie rozšířily jejich obzor a změnily vztah k těmto předmětům.

Další zajímavá témata z těchto oblastí poznání připravujeme pro žáky na další, prosincový projektový den.


Loga EU a MŠMT

Projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

České reálné gymnázium s.r.o. je partnerem tohoto projektu s finančním příspěvkem

V rámci tohoto projektu spolupracujeme s partnerskými základním školami:

1. ZŠ Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 800, 373 71 Hluboká nad Vltavou, IČO: 75000199
2. ZŠ Pohůrecká, Pohůrecká 382/16,370 06 České Budějovice, IČO: 62537661
3. ZŠ Boršov nad Vltavou, Poříčská 180, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO: 75000466
4. ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Hrdějovice, Školní 108, 373 61 Hrdějovice, IČO: 62537831

Projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I umožňuje ČRG s.r.o. prohloubit spolupráci se základními školami, se kterými bylo podepsáno Memorandum o spolupráci v rámci realizace projektů výzvy č. 33 IROP

1. Obnova, modernizace a dovybavení ICT – projekt ukončen
2. Odborné učebny pro využití digitálních technologií – projekt v realizaci

Spolupráci se ZŠ založíme na organizaci kroužků a projektových dnů v oblasti předmětů biologie, fyziky, chemie, matematiky, ICT, která bude pravidelná. Projektové dny 4krát za školní rok – 5 hodin a kroužky cca 2krát měsíčně – 2hodiny. K těmto aktivitám, kterých by se účastnili žáci ČRG s.r.o. a žáci uvedených základních škol, by se mohli přidat i žáci jiných základních škol. Cílem kroužků je vedle prohlubování znalostí a dovedností v přírodopisu, chemii, matematice, fyzice, ICT technologií i příprava prezentací a aktivit pro projektové dny. Pro uvedené aktivity je nutné dokoupit potřebné vybavení v takovém počtu, aby žáci mohli pracovat samostatně i ve skupinách. Uvedené aktivity jsou časově náročné i pro učitele a jejich ohodnocení nám tento projekt umožňuje. Takto organizovaná, systematická spolupráce, by měla posílit zájem žáků obou typů škol o polytechnické předměty a orientovat je k jejich následnému studiu. Do spolupráce budou zapojeni i učitelé základních škol.

Učitelé ZŠ se budou podílet na přípravě projektových dnů i kroužků.

KA1 – Projektové dny

Projektové dny bude organizačně zajišťovat koordinátor spolupráce se ZŠ – Mgr. Monika Bavorová a koordinátor SŠ. V rámci projektového dne budou pro žáky ZŠ připraveny experimenty a úkoly z fyziky, chemie, biologie s využitím mikroskopů, preparátů, tabletů, notebooků, interaktivních tabulí a polytechnických stavebnic. Žáci ZŠ pod vedením žáků a učitelů gymnázia se na průběhu experimentů a plnění úkolů budou podílet. V rámci matematiky budou připraveny zkoušky nanečisto a řešení zajímavých úloh. V rámci ICT technologií prezentace kroužku fotografie a počítačové grafiky. Z oblasti přírodovědných předmětů biologie, chemie a fyziky zajímavé laboratorní úlohy s využitím mikroskopů, digitální kamery, pomůcek Pasco, polytechnických stavebnic a dalších pomůcek.

Z učitelů se budou účastnit všichni, kteří povedou v průběhu roku jednotlivé kroužky.

Časový harmonogram:

4krát školní rok 2018/2019 říjen, listopad, leden, březen

4krát školní rok 2019/2020 říjen, listopad, leden, březen

Lektoři: Mgr. Monika Bavorová, Mgr. Petr Němec, Mgr. Michal Pekárek, Mgr. Jan Flaška, PaedDr. Ondřej Švejda, RNDr. Ludmila Kadlecová, Mgr. Kateřina Boháčová, Mgr. Jiří Křížek, Mgr. Jaroslav Kala, RNDr. Jana Bohůnková, Mgr. Soňa Hřídelová, učitelé ČRG s.r.o.

Lektoři: 4 učitelé základních škol, kteří se projektového dne zúčastní

1. Kroužek mikroskopování

Kroužek mikroskopování bude zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti mikroskopické techniky a přípravy preparátů z živočišné i rostlinné říše. Připravovat budeme nativní preparáty a jednoduché barvené preparáty, k práci využijeme mikroskopy, tablety a digitální kameru.

Kroužek: 2 hodiny/ 2krát měsíčně 09/2018 – 06/2019; 09/2019 – 06/2020 (tj. 20 měsíců)

Lektoři: Mgr. Petr Němec, Mgr. Jiří Křížek

2. Kroužek fotografie a počítačové grafiky

V kroužku se naučíme nejen používat fotoaparát, ale především komponovat fotografii, používat světlo a fotit různé fotografické žánry od zátiší přes portrét až po pouliční fotografii. Obrázky se naučíme digitálně upravovat a retušovat. Později se kroužek zaměří na základy natáčení, střihu a úprav videa – sestříháme si vlastní krátký film, a protože se budeme učit i práci s vektorovým grafickým editorem, vyrobíme a vytiskneme si plakát k filmu i k výstavě nejlepších fotografií, které v kroužku vzniknou.

Kroužek: 2 hodiny/ 2krát měsíčně 09/2018 – 06/2019; 09/2019 – 06/2020 (tj. 20 měsíců)

Lektoři: Mgr. Jan Flaška, Mgr. Michal Pekárek

3. Kroužek matematiky

Kroužek bude zaměřen na okruhy matematiky základní školy, na které navazuje studium na střední škole a nedostatky v této látce, které jsou pro žáky základní školy v navazujícím studiu problematické. Budou využity elektronické stavebnice, pomůcky pro stereometrii, výuku zlomků, magnetické stavebnice, tablety, notebooky.

Kroužek: 2 hodiny/ 2krát měsíčně 09/2018 – 06/2019; 09/2019 – 06/2020 (tj. 20 měsíců)

Lektoři: RNDr. Jana Bohůnková, Mgr. Soňa Hřídelová, RNDr. Ludmila Kadlecová, Mgr. Jaroslav Kala, PaedDr. Ondřej Švejda

4. Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisk

Kroužek bude zaměřen na využití pomůcek ze systému Pasco, které byly pořízeny v minulých projektech, nově o využití digitálních vah – Pasco, siloměrů, dopadové plošiny – Pasco.

Kroužek: 2 hodiny/ 2x měsíčně 09/2018-06/2019; 09/2019-06/2020 (tj. 20 měsíců)

Lektoři: Mgr. Michal Pekárek, Mgr. Jaroslav Kala, Mgr. Kateřina Boháčová


Loga EU a MŠMT

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: České reálné gymnázium s. r. o.

Termín realizace: 1. 1. 2018–31. 12. 2020

Webový odkaz na internetové stránky projektu: https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

České reálné gymnázium s. r. o. je zapojeno do výše uvedeného projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u učitelů.

Jako partneři projektu nabídneme žákům kroužky a projektové dny, učitelům proškolení v oblasti využití digitálních technologií ve výuce. K těmto aktivitám pořídíme potřebné vybavení, například notebooky, fotoaparáty, polytechnické stavebnice, mikroskopy a další pomůcky.

Ve spolupráci se základními školami povedou učitelé ČRG s.r.o. v období dvou školních roků kroužek mikroskopování, kroužek fotografie a počítačové grafiky, kroužek matematiky a kroužek fyzikálních a chemických experimentů.

V rámci projektových dnů budou učitelé i žáci prezentovat zkušenosti získané z kroužků a připravovat pro ostatní žáky základních škol i gymnázia různé soutěže a demonstrace experimentů, do kterých budou pozvaní žáci přímo zapojeni. Chceme tímto způsobem přesvědčit zúčastněné žáky o tom, že polytechnické vzdělání – v našem případě v oblasti matematiky, fyziky, biologie či informačních technologií – je dosažitelné, zajímavé a z hlediska uplatnění v profesním životě perspektivní.

RNDr. Ludmila Kadlecová


Loga EU a MPMR

ČRG s. r. o. splnilo standard konektivity, který je definován podmínkami výzvy č. 33 Integrálního regionálního operačního programu

V rámci této výzvy realizujeme dva projekty: Obnova a modernizace IVT a Odborné učebny pro využití digitálních technologií. Přínos prvního projektu, který už je hotov, je nová digitální jazyková učebna, tabletová učebna, notebooková učebna a zařízení, které zajistí potřebné parametry konektivity.

V rámci druhého projektu budeme v roce 2018 přistavovat budovu ČRG a tím získáme odborné učebny fyziky, robotiky a biologie, které vybavíme novým nábytkem, interaktivním displejem, notebooky, robotickými stavebnicemi a 3D tiskárnami.

V návaznosti na tyto dva projekty byla naše škola, jako jedna z 15 škol Jihočeského kraje, vybrána jako partner projektu iKAP – Podpora polytechnického vzdělání. V rámci tohoto projektu budou moci naši žáci spolu se žáky partnerských ZŠ u nás ve škole navštěvovat kroužky matematiky, fyzikálních a chemických experimentů, počítačové grafiky a digitální fotografie. Na vybavení a práci v těchto kroužcích získá naše škola téměř dva milióny korun. Kroužky budou pro všechny žáky zdarma.
Finanční náročnost všech těchto projektů je z pohledu naší školy vysoká. Projekty jsou pro nás realizovatelné jen díky spolufinancování Evropskou unií.

Samozřejmě není vše vůbec jednoduché. Věřím, že všichni pochopíte výpadky připojení k Internetu, na Bakaláře a posléze i ruch, který bude způsoben stavbou. Koncem roku 2018 by mělo být vše hotovo a nové zařízení bude sloužit jak žákům Českého reálného gymnázia, tak žákům partnerských škol.

RNDr. Ludmila Kadlecová