Učební plány

Učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia podle ŠVP

Tabulace učebního plánu

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Prima Sekunda Tercie Kvarta
Časová dotace

Jazyk
a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura 5 4 4 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk 2 2 3 3
Matematika a její aplikace 5 4 4 4
Informační a komunikační technologie 1 0 1 1
Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 2
Výchova k občanství 1 1 1 1
Člověk a příroda Fyzika 0 2 2 2
Chemie 0 2 2 2
Přírodopis 2 2 2 2
Zeměpis ×2 2 ?×2 2
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 2 1 1
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 0 0 >1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2
Člověk a svět práce 1 •1 0 1
Celková povinná časová dotace/dispon.hod. 29 30 31 32

× V rámci předmětu je realizované průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

● V rámci předmětu zeměpis jsou realizovaná průřezové témata VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

► V rámci předmětu výchova ke zdraví jsou realizovaná průřezové témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

◘ V rámci předmětu Člověk a svět práce je realizované průřezové téma MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Poznámky k učebnímu plánu pro nižší stupeň Českého reálného gymnázia s.r.o.:

České reálné gymnázium s.r.o. je škola s jednou třídou v každém ročníku, je to škola výběrová a tím je ovlivněna struktura učebního plánu, Učební plán je determinován profilem absolventa a požadavky Rámcového učebního plánu z RVP ZV doplněného opatřením ministryně školství čj. 15 523/2007-22.

Při tvorbě ŠVP pro nižší gymnázium jsme se nerozhodli pro integraci jednotlivých předmětů.

Zařadili jsme předměty nové jako je Výchova ke zdravíČlověk a svět práce. Od primy se vyučují dva cizí jazyky, jak se i v minulých letech osvědčilo. Volitelné předměty jsme v nižším gymnáziu nezařadili, neboť v této fázi výuky klademe důraz na všeobecný základ s posílenými jazyky, informatikou a výpočetní technikou a širokou profilaci žáků volitelnými předměty zařazujeme až ve vyšším gymnáziu.

Odkazy v učebním plánu upozorňují na těžiště realizace průřezových témat, jinak samozřejmě průřezová témata prolínají všechny předměty během celého studia.

V rámci předmětu Člověk a svět práce je ve třídě kvarta vyučována finanční gramotnost.


Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium podle ŠVP

Tabulace učebního plánu

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

Kvinta
1.R

Sexta
2.R

Septima
3.R

Oktáva
4.R

Časová dotace

Jazyk
a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura 3 3 4 5
Cizí jazyk 3 3 3 3
Další cizí jazyk 3 3 3 3
Matematika a její aplikace 4 4 3 3
Informatika
a informační a komunikační technologie
2 2 0 0
Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 0
Občanský
a společenskovědní základ
0 1 1 1
Člověk a příroda Fyzika 3 3 2 0
Chemie 3 3 2 0
Biologie 3 3 2 0
Geografie 2 2 2 0
Umění a kultura Hudební obor 1 1 0 0
Výtvarný obor 1 1 0 0
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 1 0 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Člověk a svět práce 0 0 1 1
Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný předmět 1, 2, 3

2 2

2 2

2 2
Volitelný předmět 4, 5, 6

3

3

3
Celková povinná časová dotace 33 33 33 33

Poznámky k učebnímu plánu pro vyšší stupeň Českého reálného gymnázia s.r.o.:

Volitelné předměty 1, 2, 3: Volitelné předměty 4, 5, 6:
Cvičení z matematiky

Práce s počítačem

Cvičení z přírodních věd

Latina

Deskriptivní geometrie

Německá konverzace

Anglická konverzace

Seminář z matematiky

Seminář z fyziky

Seminář z biologie

Seminář z chemie

Seminář ze zeměpisu

Seminář z dějepisu

Filosofický seminář

Jazykový seminář

Literární seminář

Seminář ZSV